Phòng Tài chính, Kế toán được thành lập và phát triển song song với sự phát triển của nhà trường. Với gần 50 năm qua kể từ ngày thành lập trường (1969 - 2018) cùng với các đơn vị khác trong nhà trường, phòng Tài chính, Kế toán luôn là đơn vị tham mưu, giúp việc tích cực cho Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám hiệu trong công tác quản lý và hoạt động tài chính, chế độ kế toán.

Năm 2017, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc được đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc theo Quyết định số 914/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4308/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của nhà trường.

Theo đó, phòng Tài chính, Kế toán và các phòng khoa chức năng khác của trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc được thành lập với chức năng nhiệm vụ được quy định trong Quy chế tổ chức, hoạt động của trường, ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-CĐTB ngày 10/01/2018. 

Ngày 09/3/2018, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 256/QĐ-CĐTB về việc Kiện toàn và giao nhiệm vụ cán bộ phụ trách phòng Tài chính, Kế toán.

Chi Tiết

I. Ban lãnh đạo phòng

nguyen thi thu ha   nguyen thi hong

II. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Nguyễn Thị Thu Hà

20/5/1976

Đại học

- Trưởng phòng

- Phó Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ

nguyenthithuha.cdtb@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hồng

17/02/1980

Đại học

- Phó Trưởng Phòng

honghb80@gmail.com

3

Trần Thị Lan

22/02/1978

Đại học

- Kế toán

- Phó Bí thư CĐ Khối Nghiệp vụ

tranlan.cdtb@gmail.com

4

Trần Thành Trung

01/9/1983

Đại học

- Kế toán viên

trunghoabinh@gmail.com

Chi Tiết

Phòng Tài chính, Kế toán

Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: (0218) 3874.049

Chi Tiết
Pages: 1